"The loss of a loved one"

Gepubliceerd op 27 september 2021 om 13:07

The loss of a dear pet.

 

It took me a while before I found the strength to write something about this.

"Diezel" that is the name of the one who now has a place in the starry sky🌟.

Boy we loved you so much and we still love you and we miss you so much!

 

October 2009 you were born, gone way too soon.

I will never forget the day we went to get you.

It was a time when we didn't know about bread breeding.

It was a time when you came to us through a photo.

It was seeing and knowing that you were the one who belonged to our family.

 

2009 Christmas break, it snowed❄️, it snowed hard and a lot.

We went to get you and this was so special.

Our first child, our first responsibility.

We have enjoyed, learned and laughed with you.

Those who know me know that I am an animal lover.

Those who know me well know that I have been a vegetarian and now live almost 99% plant-based for my love for animals.

After being alone for 2 years, we felt that Diezel needed company.

French bulldogs are dogs that don't like to be alone.

Even though we took him everywhere we went, in 2011 we chose a girlfriend for Diezel our Josje. (Picture: in the middle Diezel, right Josje, left Gaston)

SO happy that they were together we decided to have Diezel neutered because he was quite excited about his new girlfriend, don't know if we would do this again.

To make a long story short.

Diezel has actually been a super healthy dog, never sick, never had any problems with it, unlike our Josje who showed some skin problems.

 

2020 Corona period a year we will not soon forget.

A year in which we adopt a third French bulldog our Gaston.

A year in which we saw that Diezel was getting older and breathing more and more difficult and showed some physical complaints.

Because we didn't want to see all this ourselves, we mainly heard from friends and family that Diezel was getting skinny.

We knew this somewhere, but as long as your child eats well, you only try to see the good.

We are very grateful that in 2020 we made a nice trip together with 3 dogs, that we took them a lot to the sea, DIezel's favorite place.

Playing around on the beach, swimming in the sea...

Seeing him enjoy it is the most beautiful thing for us.

 

2021 Diezel's health is deteriorating more and more....

We are still worried and go for an extra check-up at the vet.

Unfortunately, we don't get such good news here.

There is a tumor in Diezel's lungs.

This came in for a while.

This also explained his condition.

Although we are anti-medication and want to solve everything as naturally as possible, we have chosen to deal with this medically for a while.

Everything for our baby.

 

June 2021, I felt it deteriorate but still you still hope and see only the beauty of your beautiful dog.

Unfortunately, our Diezel fell asleep naturally and painlessly on a Monday afternoon because his body was finished....

This was not a nice moment, Moz (our son) has seen everything, but this is part of life.

Sadness, a lot of sadness but maybe also the best for him.

We only hope the best for him now that he may live on in peace in a new body.

While all this was going on, I am now pregnant and I also believe somewhere that everything has a reason.

Perhaps this Diezel soul is in my body now and wishes to be born as my daughter. Who knows...or not...

I strongly believe in the wisdom he has brought us.

The presence of his strong soul that is still there.

His protection over us.

Through this blog I want to honor him and express gratitude that he was allowed to come on our path and walk our journey together.

For all people with the loss of a dear pet.

Know that I understand you, know that to animal lovers this feels as bad as it would be to a human being.

You live with it 7/7, share joys and sorrows, it is part of the family, for us anyway.

But we are grateful.

Thank you for who you were, who you are now, who you will become.

"Diezel" we loved you, we love you & we will always Love you!!!

Forever in our Hearts♥️.

 

With Love

Mom Els🤍

Dad Andre🤎

Brother Moz🧡

Friends Josje & Gaston💛

XXX

 

 

 

Het verlies van een dierbaar huisdier.

 

Het heeft me toch wel een tijdje geduurd voordat ik de kracht vond hierover iets te schrijven.
"Diezel" dat is de naam van diegene die nu een plaatsje heeft in de sterrenhemel🌟.
Jongen wat hebben we jou graag gezien en wat zien we jou nog steeds graag en wat missen we jou!


Oktober 2009 ben je geboren, veel te vroeg heengegaan.
De dag dat we jou gingen halen vergeet ik nooit meer.
Het was een tijd waarin we nog niet op de hoogte waren over broodfok.
Het was een tijd dat je op ons pad kwam via een foto.
Het was het zien en weten dat jij diegene was die bij ons gezin hoorde.


2009 Kerstvakantie, het sneeuwde❄️, het sneeuwde hard en veel.
We gingen je halen en wat was dit bijzonder.
Ons eerste kindje, onze eerste verantwoordelijkheid.
Wat hebben we genoten, geleerd en gelachen met je.
Diegene die me kennen weten dat ik een dierenvriend ben.
Diegene die me goed kennen weten dat ik vegetarier ben geweest en nu zo goed als 99% plant- based leef voor mijn liefde voor dieren.
Na 2 jaar alleen te zijn voelden we dat Diezel nood had aan gezelschap.
Franse bulldogs zijn hondjes die niet graag alleen zijn.
Ook al namen we hem overal mee naartoe, we kozen in 2011 voor een vriendinnetje voor Diezel ons Josje. (Op de foto: Diezel in het midden, Josje rechts, Gaston links)

ZO gelukkig dat ze beiden waren hebben we besloten om toch DIezel te laten kastreren omdat hij redelijk opgewonden was over zijn nieuwe vriendinnetje, achteraf gezien zouden we dit niet nog is doen.
Om een lang verhaal kort te maken.
Diezel is eigenlijk een super gezonde hond geweest, nooit ziek, nooit problemen mee gehad, in tegenstelling tot ons Josje die toch wel wat huidproblemen vertoonde.


2020 Corona periode een jaar dat we niet snel vergeten.
Een jaar waarin we een derde Franse bulldog adopteren onze Gaston.
Een jaar waarin we zagen dat Diezel ouder werd en steeds moeilijker ademde en toch wel wat fysieke klachten vertoonde.
Omdat we dit zelf allemaal niet wilden zien, hoorden we vooral van vrienden en familie dat Diezel mager aan het worden was.
We wisten dit ergens wel maar toch zolang je kindje goed eet probeer je toch alleen maar het goede te zien.
We zijn dankbaar dat we in 2020 samen nog een mooie reis hebben gemaakt met 3 honden, dat we ze nog veel hebben meegenomen naar zee, het favoriete plekje van Diezel.
Ravotten op het strand, zwemmen in zee...
Hem zien genieten is voor ons het allermooiste.


2021 Diezel zijn gezondheid gaat steeds meer achteruit....
We maken ons toch wel zorgen en gaan voor een extra check- up bij de dierenarts.
Helaas krijgen we hier niet zo'n goed nieuws.
Er is een tumor aanwezig in Diezel zijn longen.
DIt kwam wel even binnen.
DIt verklaarde ook wel zijn toestand.
Hoewel we anti- medicatie zijn en alles zo natuurlijk mogelijk willen oplossen hebben we toch gekozen om dit eventjes medisch te behelpen.
Alles voor onze baby.

 

Juni 2021, ik voelde dat het achteruitging maar toch hoop je nog steeds en zie je alleen het mooie van je prachtige hond.
Helaas is onze Diezel op een maandag namiddag natuurlijk en pijnloos ingeslapen omdat zijn lijfje op was....
Dit was geen fijn moment, Moz (ons zoontje) heeft alles gezien, maar dit hoort bij het leven.
Verdriet, heel veel verdriet maar misschien ook wel het beste voor hem.
Wij hopen alleen maar het beste nu voor hem dat hij in vrede mag verderleven in een nieuw lichaam.
Terwijl dit allemaal gaande was ben ik ondertussen zwanger en ik geloof ook wel ergens dat alles een reden heeft.
Misschien is Diezel zijn ziel wel in mijn lichaam nu en wenst hij als mijn dochter geboren te worden.
Wie weet...of niet...
Ik geloof sterk in de wijsheid die hij ons gebracht heeft.
De aanwezigheid van zijn sterke ziel die er nog steeds is.
ZIjn bescherming over ons.
Via deze weg wil ik hem eren en dankbaarheid uiten dat hij op ons pad is mogen komen en samen bewandelen.
Voor alle mensen met het verlies van een dierbaar huisdier.
Weet dat ik jullie begrijp, weet dat dit voor dierenliefhebbers even erg aanvoelt als dit een mens zou zijn.
Je leeft er 7/7 mee samen, deelt lief en leed, het is een deel van het gezin, voor ons alleszins toch.
Maar we zijn dankbaar.
Dankbaar wie je was, wie je nu bent, wie je gaat worden.
"Diezel" we loved you, we love you & we will always Love you!!!
Forever in our Hearts♥️.


With Love
Mam Els🤍
Dad Andre🤎
Brother Moz🧡
Friends Josje & Gaston💛
XXX

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.